Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ENCO ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία εξοπλισμού περιβαλλοντικών μετρήσεων και παραμέτρων υγιεινής και ασφάλειας, δηλώνει ότι όσον αφορά την πολιτική της εταιρείας μας, αυτή συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας και στην τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους και στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών μας, δηλώνεται ότι η εταιρεία μας, δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική της εταιρείας μας:

• Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
• Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
• Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύονται και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη “ENCO EΠΕ ”, αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις.
• Στην συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για θέματα Ποιότητος.
• Στην θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό.
• Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
• Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής του οργανισμού καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγο πολιτική.

 

Η Διοίκηση

Αθήνα, 2018