Όργανα για μετρήσεις παραγόντων Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας

Δονησιόμετρα γενικού τύπου CASTLE GA2002 / GA2003
Ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο CASTLE SONUS GA 116 τύπου 1
Ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο CASTLE GA 216 τύπου 2
Ηχοδοσίμετρα CASTLE SONUS GA 257 τύπου 2
Φορητό ψηφιακό φωτόμετρο (λουξόμετρο) LX 1308 της Castle Group Ltd
Καταγραφικά θερμοκρασίας DICKSON SM300 /SM320 / SM325
Θερμόμετρο/υγρασιόμετρο/datalogger με LCD οθόνη DICKSON TM320 / TM325
Φορητοί αναλυτές N2O, μοντέλο GI G200
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων τοξικών αερίων VENTIS ΜX4
Aναλυτής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) IONSCIENCE PHOCHECK TIGER
Φορητός ανιχνευτής τοξικών αερίων ISC-OLDHAM GasBadge Plus