Δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 - PM2,5 - PM1) και αερίων

  • Συστήματα για μετρήσεις στην ατμόσφαιρα > Δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 - PM2,5 - PM1) και αερίων
  • Δειγματολήπτες σωματιδίων κατά EN 12341 και US EPA
  • Απλής δειγματοληψίας και με χρονοπρογραμματισμό ή/και πολλαπλά φίλτρα για 2 εβδομάδες αυτονομία.
  • Συνεργάζονται με μετεωρολογικούς σταθμούς.
  • Συστήματα για χρονοπρογραμματισμένη δειγματοληψία αέριων ρύπων σε στερεά και υγρά προσροφητικά μέσα (για επακόλυθη εργαστηριακή ανάλυση).

Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Monitor συνεχής μέτρησης συγκεντρώσεων μετάλλων στην ατμόσφαιρα Xact 625i
Δειγματολήπτης υψηλών παροχών TECORA ECHO HIVOL – HIGH VOLUME SAMPLER
TECORA ECHO PM LVS – LOW VOLUME SAMPLER
TECORA SKYPOST PM HV – LOW VOLUME SAMPLER
Σύστημα κλασματικής δειγματοληψίας αιωρούμενων σωματιδίων (Cascade Impactor) TISCH TE-20-800