Συσκευή βαθμονόμησης αναλυτών αέριων εκπομπών
Δειγματολήπτης SARS-CoV-2 και μικροβιακού φόρτου στον αέρα Coriolis
Σύστημα δειγματοληψίας διοξινών & φουρανίων στην ατμόσφαιρα Ambient Air Monitoring System
Αυτόματο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας βιομηχανικών εκπομπων διοξινών και φουρανίων (PCDD/F), MONITORING SYSTEMS DMS
Αυτόματοι δειγματολήπτες σκόνης – αιωρούμενων σωματιδίων ατμόσφαιρας DADOLAB Giano & Gemini
Αυτόματο σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας DADOLAB ST5 / ST5 EVO
Κορυφαίος δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων FAI HYDRA SAMPLER
Σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 290
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Σύστημα μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων WE800
Φορητοί αναλυτές Biogas 5000 για βιοαέριο