Σύστημα ανάλυσης (Hot Extraction) για συνεχή μέτρηση εκπομπών καυσαερίων και εφαρμογές process, πιστοποιημένος κατά EN 15267, QAL1 και MCERTS.
Συσκευή βαθμονόμησης αναλυτών αέριων εκπομπών
Σταθμός παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου SVANTEK SV307A
Σύστημα δειγματοληψίας διοξινών & φουρανίων στην ατμόσφαιρα Ambient Air Monitoring System
Αυτόματο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας βιομηχανικών εκπομπων διοξινών και φουρανίων (PCDD/F), MONITORING SYSTEMS DMS
Αυτόματοι δειγματολήπτες σκόνης – αιωρούμενων σωματιδίων ατμόσφαιρας DADOLAB Giano & Gemini
Αυτόματο σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας DADOLAB ST5 / ST5 EVO
Κορυφαίος δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων FAI HYDRA SAMPLER
Σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 290
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Σύστημα μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων WE800